PÕHIKIRI JA KODUKORD

Põhikirjas ja kodukorras kirjeldatakse  koori tegevuse sisereegleid, mille kinnitab koori üldkoosolek. Nende  järgimine  on  kooriliikmetele  kohustuslik.

Koori ametlik nimi 

 Tarvastu segakoor  Üits Viis (edaspidi koor).

 Eesmärgid

Tarvastu segakoor Üits Viis  on harrastussegakoor, mille põhieesmärgiks on eesti koorilaulu viljelemine ja koorilaulutraditsiooni edendamine Tarvastu vallas. Koori tegevuse peamiseks väljundiks on esinemised Tarvastu valla ja Viljandi maakonna üritustel ning laulupidudel, samuti koorimuusika kontsertide korraldamine.

Koori ajaloost

2008. aasta sügisel tegi  Tarvastu gümnaasium  ettevalmistusi kooli 165. aastapäevaks. Juba mõnda aega küpsenud plaan luua kooli õpetajatest, vilistlastest ja lapsevanematest segakoor hakkas ilmet võtma ja 6. oktoobril koguneti koolimaja peeglisaali esimesele proovile.   Eestvedajaks sai kooli muusikaõpetaja ja  juba teenekas koorijuht Karin Taukar. Esimene esinemine oli kooli juubeliaktusel 12. detsembril 2008 Mustla rahvamajas.

Nii sai alguse  Tarvastu segakoor, esialgu veel ilma nimeta. Nimi Üits Viis sündis laululaagris 2009. aasta maipühade ajal ja esmakordselt kasutati nime avalikult maakonna laulupeol.

Koor kuulub Mustla rahvamaja isetegevuskollektiivide hulka.  

Koori muusikaline tegevus

Tarvastu segakoor on klassikaline segakoor häälerühmadega sopran, alt, tenor, bass.

Repertuaarivalikus on esikohal eesti muusika.

Koori liikmed

Koori liikmeks võivad olla kõik  koorilauluvõimetega muusikahuvilised.

Uue liikme vastuvõtmise otsustab peadirigent koos juhatusega.

Koori tegevliikmete nimestiku kinnitab koori juhatus  vähemalt üks kord aastas.

Koorist väljaastumine ja väljaarvamine

Igal kooriliikmel  on õigus koorist välja astuda või oma liikmeksolek ajutiselt peatada. Koorist lahkumise, liikmeksoleku peatamise ja koori liikmeks ennistamise otsustab juhatus kooriliikme isikliku avalduse põhjal

Juhatuse ettepanekul võib koori liikme koorist välja arvata. Välja­arva­mise põhjuseks võib olla koori tegevtööst eemalejäämine või liikmemaksu tasumata jätmine vähemalt poole aasta jooksul või koori kodukorra mõni muu oluline rikkumine.

Koori tööst mingil põhjusel eemale jäänud kooriliikmel on alati õigus koori tagasi tulla.

Kooriliikme õigused ja kohustused

Kooriliikmel on õigus

 • valida ja olla valitud koori juhatusse
 • võtta osa juhatuse koosolekutest ning teha juhatusele ettepanekuid koori muusikalise ja klubilise tegevuse ning organisatsiooniliste küsimuste arutamiseks
 • saada teavet juhatuse ja üldkoosoleku otsuste kohta
 • võtta osa kõikidest koori üritustest
 • arendada oma lauluoskust ja  võtta osa hääleseadest
 • osaleda kõikides kooriproovides

Kooriliikmel on kohustus

 • võtta osa proovidest ja esinemistest
 • tasuda liikmemaksu iga kuu teiseks prooviks

Koori juhatus

Juhatuse pädevuses on koori  tegevuse kavandamine ja korraldamine. Juhatuses on seitse liiget. Juhatuse valib  kooriliikmete hulgast üldkoosolek kuni kaheks aastaks. Ettepaneku koorivanema kandidaadiks  teevad kooriliikmed. Lihthäälteenamusega valitud koorivanem esitab üldkoosolekule ettepaneku valida ülejäänud juhatuse liikmeteks n-ö „oma meeskonna“. Ettepaneku kinnitab (või ei kinnita) lihthäälteenamusega üldkoosolek.

Juhatus võtab otsuseid reeglina vastu konsensuslikult. Vajadusel kasutatakse 2/3 juhatuse liikmete häälteenamust.

Koori juhatusse kuuluvad

 • peadirigent

Peadirigent on koori muusikalise tegevuse üldjuht. Ta kavan­dab koori repertuaari, juhatab koori esinemisi, annab soovitusi uute laul­jate koori vastuvõtmiseks, määrab esinemiskoosseisu jne.

 • koorivanem

Koorivanem korraldab ja juhib koos juhatusega kogu koori tegevust.

 • kroonik-kirjatoimetaja

Kroonik- kirjatoimetaja hoolitseb kroonika kirjapaneku, kodulehekülje koostamise ja vajalike kirjatööde eest. Säilitab foto- ja muud dokumendid.

 • laekur

Laekur korraldab kõiki koori rahaasju.

 • juhatuse ametita liikmed

Juhatuse ametita liikmed täidavad ülesandeid vastavalt vajadusele

 


 

KODUKORD

 • Proovide  aja ning koha määravad peadirigent ja juhatus.
 • Koori tegevusega seotud infot edastatakse koori liikmetele telefoni või interneti teel.
 • Osavõtt koori tööst on igale lauljale enesestmõistetav.
 • Proovilt või esinemiselt vältimatust puudu­mi­sest teatab kooriliige peadirigendile või koorivanemale.
 • Proovile tullakse piisava ajavaruga. Hilinemise korral sisenetakse nii, et koori  töö häirimine oleks minimaalne.
 • Igal kooriliikmel on proovil  ja esinemisrivistuses oma kindel koht, mille määravad dirigent ja koorivanem.
 • Iga kooriliige austab dirigenti ja laulukaaslasi ega häiri oma tegevusega (jutuajamisega)  koori proovi.
 • Iga laulja hoolitseb tema kasutusse antud nootide eest.
 • Koori esinemistel kannab laulja kokkulepitud riietust.
 • Koori liikmed kõnetavad üksteist lugupidavalt sinatades.
 • Juhatus informeerib koori oma tegevusest suusõnaliselt või  kodulehe kaudu.